GENOMIKA VA BIOINFORMATIKA MARKAZI

                  O’zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi

                 

 

flag.png

Home » Yosh olimlar kengashi » Kengash yig`ilishlari

Kengash yig`ilishlari

Geneomika va bioiformatika markazi yosh olimlarini soha bo`ycha bilim va malakalarini oshirish uchun 2018-2019 yillarga mo’ljallangan ma`ruza mavzular mundarijasi
 

Мa`ruza mavzulari.

 

 • Mendel qonunlari.

 

 • Monoduragay chatishtirish

1

 • Mendelning birinchi va ikkinchi irsiyat qonunlari

2

 • Gametalaming soflik farazi

3

 • Таkrori va tahliliy chatishtirish

4

 • Belgilarning oraliq holda irsiylanishi

5

 • Ko‘p tomonlama allelizm

 

 • Diduragay va poliduragay chatishtirish

6

 • Diduragay chatishtirishda belgilarning to’liq
 • va oraliq holda irsiylanishi

7

 • Diduragay chatishtirishning sitologik asoslari

8

 • Poliduragay chatishtirish

 

 • Belgilarning birikkan holda irsiylanishi

 

 • Genlarning birikkan holda irsiylanishi. Krossingover

9

 • Genlarning birikish guruhi

10

 • Belgilaming birikkan holda irsiylanishi va krossingover

11

 • Krossingoverning sitologik isboti

12

 • Qo‘sh krossingover va interferensiya

13

 • Genetik xaritalar

14

 • Xromosomalaming genetik va sitologik xaritasini taqqoslash

15

 • Krossingoverga ta’sir etuvchi omillar

16

 • Irsiyatning xromosoma nazariyasi

 

 • Allel bolmagan genlaming o‘zaro ta’sirida
 • belgilarning irsiylanishi

 

 • Allel va allel bo‘lmagan genlarning o‘zaro
 • ta’sirida belgilarning irsiylanishi

17

 • Allel genlaming o‘zaro ta’sirida belgilaming rivojlanishi

18

 • Allel bo‘lmagan genlaming o‘zaro ta’sirida belgilami
 • irsiylanishining komplementar tipi

19

 • Epistaz.Uning dominant va retsessiv tipi

20

 • Kriptomeriya

 

 • Polimeriya. Pleyotropiya va modifikator genlar

21

 • Polimeriya va uning xillari

22

 • Pleyotropiya

23

 • Modifikator genlar ta’siri

24

 • Ekspressivlik va penetrantlik

 

 • Irsiyatning molekular asoslari

 

 • Nuklein kislotalarning irsiyatdagi roli

25

 • Bakteriyalaming transformatsiyasi

26

 • Transduksiya

27

 • Genetik kod

28

 • Hujayrada oqsil biosintezi

29

 • Genetik axborot ko‘chirishning maxsus turlari

 

 • Molekular genetika

30

 • Molekulyar genetika faniga kirish

31

 • DNK, RNK, Gen tuzilishi, Oqsil sintezi.

32

 • Splaysing, protsessing. Operonlar tuzilishi.

33

 • Mutatsiyalarning molekulyar asoslari. Genomning ko`chib yuruvchi elementlari.

34

 • Plazmidalar

35

 • Restriksion endonukleazalar

36

 • Rekombinant DNK olish va genlami klonlash. DNK reparatsiyasi.

 

 • O‘simlik irsiyatini gen injeneriyasi usuli bilan                 o‘zgartirish

37

 • RNK interferensiya texnologiyasining tarixi, maqsadi, ishlash prinsiplari.

39

 • O`simlik va hayvonlar selektsiyasida zamonaviy usullarni qo`llanilishi.

40

 • Molekulyar markerlarning turlar va ularning vazifalari.

41

 • Molekulyar markerlarning yaratilish tarixi va qanday yaratilishi.

42

 • Markerlarga asoslangan selektsiya (MAS) texnologiyasining maqsadi, vazifasi va qo`llanish obektlar.

43

 • UAK texnologiyasining maqsadi, vazifasi va qo`llanilish


 Yosh olimlar kengashi raisi:                          PhD, Ayubov M.S.

                                 Ilmiy ishlar bo’yicha
                                 direktor o’rinbosari:                                       DSci.  Buriev Z.T.